વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ડેનમાર્કને ૧૫૫ દેશોમાંથી ટોપ ૩માં સ્થાન મળ્યું

0
16
Denmark is the happiest country in the world
Denmark is the happiest country in the world

(જી.એન.એસ)કોપનહેગન,
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ડેનમાર્કને ૧૫૫ દેશોમાંથી ટોપ ૩માં સ્થાન મળ્યું છે. ડેનમાર્કે છેલ્લા સાત વર્ષથી પોતાની આ સ્થિતિ બનાવી રાખી છે. તો બીજી અને અમેરિકાની ખુશી ઈન્ડેક્સમાં ૪ સ્ટેપ પાછા આવીને ૧૮ નંબર પર પહોંચ્યા છે. તો આ રહી એવી વાતો કે જે ડેનમાર્કને દુનિયાના સૌથી ખુશ દેશોમાંથી એક બનાવે છે.
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં પણ ડેનમાર્ક પહેલા ત્રણ દેશોમાં શામેલ રહ્યો છે. ડેનમાર્કે સતત સાતમા વર્ષે આ કામ કર્યું છે. એવામાં એ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે આ સ્કૈડેનેવિયાઈ દેશમાં એવું શું ખાસ છે કે અહીંના લોકો હંમેશા ખુશ રહે છે. મોટાભાગના વિશેષજ્ઞો એ માને છે કે આની પાછળ તેમની સાંસ્કૃતિક બનાવટ હૂગાનું યોગદાન છે.
હૂગા શબ્દને માત્ર બે વર્ષ પહેલાં જ ૨૦૧૭માં ઓક્સફોર્ડની ડિક્શનરીમાં શામેલ કરવામાં આવ્યો. સીધો જ અનુવાદ કરીએ તો આનો અર્થ આરામદાયક થાય છે. હકીકતમાં આ એક એવો શબ્દ છે જેને અલગઅલગ પ્રસંગે અલગઅલગ વિચારોથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આનો અર્થ એક આત્મીયતા અને સંતોષવાળો માહોલ બનાવવાનો છે.

(જી.એન.એસ)કોપનહેગન,
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ડેનમાર્કને ૧૫૫ દેશોમાંથી ટોપ ૩માં સ્થાન મળ્યું છે. ડેનમાર્કે છેલ્લા સાત વર્ષથી પોતાની આ સ્થિતિ બનાવી રાખી છે. તો બીજી અને અમેરિકાની ખુશી ઈન્ડેક્સમાં ૪ સ્ટેપ પાછા આવીને ૧૮ નંબર પર પહોંચ્યા છે. તો આ રહી એવી વાતો કે જે ડેનમાર્કને દુનિયાના સૌથી ખુશ દેશોમાંથી એક બનાવે છે.
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં પણ ડેનમાર્ક પહેલા ત્રણ દેશોમાં શામેલ રહ્યો છે. ડેનમાર્કે સતત સાતમા વર્ષે આ કામ કર્યું છે. એવામાં એ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે આ સ્કૈડેનેવિયાઈ દેશમાં એવું શું ખાસ છે કે અહીંના લોકો હંમેશા ખુશ રહે છે. મોટાભાગના વિશેષજ્ઞો એ માને છે કે આની પાછળ તેમની સાંસ્કૃતિક બનાવટ હૂગાનું યોગદાન છે.
હૂગા શબ્દને માત્ર બે વર્ષ પહેલાં જ ૨૦૧૭માં ઓક્સફોર્ડની ડિક્શનરીમાં શામેલ કરવામાં આવ્યો. સીધો જ અનુવાદ કરીએ તો આનો અર્થ આરામદાયક થાય છે. હકીકતમાં આ એક એવો શબ્દ છે જેને અલગઅલગ પ્રસંગે અલગઅલગ વિચારોથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આનો અર્થ એક આત્મીયતા અને સંતોષવાળો માહોલ બનાવવાનો છે.

(જી.એન.એસ)કોપનહેગન,
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ડેનમાર્કને ૧૫૫ દેશોમાંથી ટોપ ૩માં સ્થાન મળ્યું છે. ડેનમાર્કે છેલ્લા સાત વર્ષથી પોતાની આ સ્થિતિ બનાવી રાખી છે. તો બીજી અને અમેરિકાની ખુશી ઈન્ડેક્સમાં ૪ સ્ટેપ પાછા આવીને ૧૮ નંબર પર પહોંચ્યા છે. તો આ રહી એવી વાતો કે જે ડેનમાર્કને દુનિયાના સૌથી ખુશ દેશોમાંથી એક બનાવે છે.
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં પણ ડેનમાર્ક પહેલા ત્રણ દેશોમાં શામેલ રહ્યો છે. ડેનમાર્કે સતત સાતમા વર્ષે આ કામ કર્યું છે. એવામાં એ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે આ સ્કૈડેનેવિયાઈ દેશમાં એવું શું ખાસ છે કે અહીંના લોકો હંમેશા ખુશ રહે છે. મોટાભાગના વિશેષજ્ઞો એ માને છે કે આની પાછળ તેમની સાંસ્કૃતિક બનાવટ હૂગાનું યોગદાન છે.
હૂગા શબ્દને માત્ર બે વર્ષ પહેલાં જ ૨૦૧૭માં ઓક્સફોર્ડની ડિક્શનરીમાં શામેલ કરવામાં આવ્યો. સીધો જ અનુવાદ કરીએ તો આનો અર્થ આરામદાયક થાય છે. હકીકતમાં આ એક એવો શબ્દ છે જેને અલગઅલગ પ્રસંગે અલગઅલગ વિચારોથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આનો અર્થ એક આત્મીયતા અને સંતોષવાળો માહોલ બનાવવાનો છે.

(જી.એન.એસ)કોપનહેગન,
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ડેનમાર્કને ૧૫૫ દેશોમાંથી ટોપ ૩માં સ્થાન મળ્યું છે. ડેનમાર્કે છેલ્લા સાત વર્ષથી પોતાની આ સ્થિતિ બનાવી રાખી છે. તો બીજી અને અમેરિકાની ખુશી ઈન્ડેક્સમાં ૪ સ્ટેપ પાછા આવીને ૧૮ નંબર પર પહોંચ્યા છે. તો આ રહી એવી વાતો કે જે ડેનમાર્કને દુનિયાના સૌથી ખુશ દેશોમાંથી એક બનાવે છે.
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં પણ ડેનમાર્ક પહેલા ત્રણ દેશોમાં શામેલ રહ્યો છે. ડેનમાર્કે સતત સાતમા વર્ષે આ કામ કર્યું છે. એવામાં એ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે આ સ્કૈડેનેવિયાઈ દેશમાં એવું શું ખાસ છે કે અહીંના લોકો હંમેશા ખુશ રહે છે. મોટાભાગના વિશેષજ્ઞો એ માને છે કે આની પાછળ તેમની સાંસ્કૃતિક બનાવટ હૂગાનું યોગદાન છે.
હૂગા શબ્દને માત્ર બે વર્ષ પહેલાં જ ૨૦૧૭માં ઓક્સફોર્ડની ડિક્શનરીમાં શામેલ કરવામાં આવ્યો. સીધો જ અનુવાદ કરીએ તો આનો અર્થ આરામદાયક થાય છે. હકીકતમાં આ એક એવો શબ્દ છે જેને અલગઅલગ પ્રસંગે અલગઅલગ વિચારોથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આનો અર્થ એક આત્મીયતા અને સંતોષવાળો માહોલ બનાવવાનો છે.

(જી.એન.એસ)કોપનહેગન,
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ડેનમાર્કને ૧૫૫ દેશોમાંથી ટોપ ૩માં સ્થાન મળ્યું છે. ડેનમાર્કે છેલ્લા સાત વર્ષથી પોતાની આ સ્થિતિ બનાવી રાખી છે. તો બીજી અને અમેરિકાની ખુશી ઈન્ડેક્સમાં ૪ સ્ટેપ પાછા આવીને ૧૮ નંબર પર પહોંચ્યા છે. તો આ રહી એવી વાતો કે જે ડેનમાર્કને દુનિયાના સૌથી ખુશ દેશોમાંથી એક બનાવે છે.
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં પણ ડેનમાર્ક પહેલા ત્રણ દેશોમાં શામેલ રહ્યો છે. ડેનમાર્કે સતત સાતમા વર્ષે આ કામ કર્યું છે. એવામાં એ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે આ સ્કૈડેનેવિયાઈ દેશમાં એવું શું ખાસ છે કે અહીંના લોકો હંમેશા ખુશ રહે છે. મોટાભાગના વિશેષજ્ઞો એ માને છે કે આની પાછળ તેમની સાંસ્કૃતિક બનાવટ હૂગાનું યોગદાન છે.
હૂગા શબ્દને માત્ર બે વર્ષ પહેલાં જ ૨૦૧૭માં ઓક્સફોર્ડની ડિક્શનરીમાં શામેલ કરવામાં આવ્યો. સીધો જ અનુવાદ કરીએ તો આનો અર્થ આરામદાયક થાય છે. હકીકતમાં આ એક એવો શબ્દ છે જેને અલગઅલગ પ્રસંગે અલગઅલગ વિચારોથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આનો અર્થ એક આત્મીયતા અને સંતોષવાળો માહોલ બનાવવાનો છે.

(જી.એન.એસ)કોપનહેગન,
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ડેનમાર્કને ૧૫૫ દેશોમાંથી ટોપ ૩માં સ્થાન મળ્યું છે. ડેનમાર્કે છેલ્લા સાત વર્ષથી પોતાની આ સ્થિતિ બનાવી રાખી છે. તો બીજી અને અમેરિકાની ખુશી ઈન્ડેક્સમાં ૪ સ્ટેપ પાછા આવીને ૧૮ નંબર પર પહોંચ્યા છે. તો આ રહી એવી વાતો કે જે ડેનમાર્કને દુનિયાના સૌથી ખુશ દેશોમાંથી એક બનાવે છે.
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં પણ ડેનમાર્ક પહેલા ત્રણ દેશોમાં શામેલ રહ્યો છે. ડેનમાર્કે સતત સાતમા વર્ષે આ કામ કર્યું છે. એવામાં એ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે આ સ્કૈડેનેવિયાઈ દેશમાં એવું શું ખાસ છે કે અહીંના લોકો હંમેશા ખુશ રહે છે. મોટાભાગના વિશેષજ્ઞો એ માને છે કે આની પાછળ તેમની સાંસ્કૃતિક બનાવટ હૂગાનું યોગદાન છે.
હૂગા શબ્દને માત્ર બે વર્ષ પહેલાં જ ૨૦૧૭માં ઓક્સફોર્ડની ડિક્શનરીમાં શામેલ કરવામાં આવ્યો. સીધો જ અનુવાદ કરીએ તો આનો અર્થ આરામદાયક થાય છે. હકીકતમાં આ એક એવો શબ્દ છે જેને અલગઅલગ પ્રસંગે અલગઅલગ વિચારોથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આનો અર્થ એક આત્મીયતા અને સંતોષવાળો માહોલ બનાવવાનો છે.

(જી.એન.એસ)કોપનહેગન,
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ડેનમાર્કને ૧૫૫ દેશોમાંથી ટોપ ૩માં સ્થાન મળ્યું છે. ડેનમાર્કે છેલ્લા સાત વર્ષથી પોતાની આ સ્થિતિ બનાવી રાખી છે. તો બીજી અને અમેરિકાની ખુશી ઈન્ડેક્સમાં ૪ સ્ટેપ પાછા આવીને ૧૮ નંબર પર પહોંચ્યા છે. તો આ રહી એવી વાતો કે જે ડેનમાર્કને દુનિયાના સૌથી ખુશ દેશોમાંથી એક બનાવે છે.
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં પણ ડેનમાર્ક પહેલા ત્રણ દેશોમાં શામેલ રહ્યો છે. ડેનમાર્કે સતત સાતમા વર્ષે આ કામ કર્યું છે. એવામાં એ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે આ સ્કૈડેનેવિયાઈ દેશમાં એવું શું ખાસ છે કે અહીંના લોકો હંમેશા ખુશ રહે છે. મોટાભાગના વિશેષજ્ઞો એ માને છે કે આની પાછળ તેમની સાંસ્કૃતિક બનાવટ હૂગાનું યોગદાન છે.
હૂગા શબ્દને માત્ર બે વર્ષ પહેલાં જ ૨૦૧૭માં ઓક્સફોર્ડની ડિક્શનરીમાં શામેલ કરવામાં આવ્યો. સીધો જ અનુવાદ કરીએ તો આનો અર્થ આરામદાયક થાય છે. હકીકતમાં આ એક એવો શબ્દ છે જેને અલગઅલગ પ્રસંગે અલગઅલગ વિચારોથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આનો અર્થ એક આત્મીયતા અને સંતોષવાળો માહોલ બનાવવાનો છે.

(જી.એન.એસ)કોપનહેગન,
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં ડેનમાર્કને ૧૫૫ દેશોમાંથી ટોપ ૩માં સ્થાન મળ્યું છે. ડેનમાર્કે છેલ્લા સાત વર્ષથી પોતાની આ સ્થિતિ બનાવી રાખી છે. તો બીજી અને અમેરિકાની ખુશી ઈન્ડેક્સમાં ૪ સ્ટેપ પાછા આવીને ૧૮ નંબર પર પહોંચ્યા છે. તો આ રહી એવી વાતો કે જે ડેનમાર્કને દુનિયાના સૌથી ખુશ દેશોમાંથી એક બનાવે છે.
૨૦૧૮ના વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં પણ ડેનમાર્ક પહેલા ત્રણ દેશોમાં શામેલ રહ્યો છે. ડેનમાર્કે સતત સાતમા વર્ષે આ કામ કર્યું છે. એવામાં એ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે આ સ્કૈડેનેવિયાઈ દેશમાં એવું શું ખાસ છે કે અહીંના લોકો હંમેશા ખુશ રહે છે. મોટાભાગના વિશેષજ્ઞો એ માને છે કે આની પાછળ તેમની સાંસ્કૃતિક બનાવટ હૂગાનું યોગદાન છે.
હૂગા શબ્દને માત્ર બે વર્ષ પહેલાં જ ૨૦૧૭માં ઓક્સફોર્ડની ડિક્શનરીમાં શામેલ કરવામાં આવ્યો. સીધો જ અનુવાદ કરીએ તો આનો અર્થ આરામદાયક થાય છે. હકીકતમાં આ એક એવો શબ્દ છે જેને અલગઅલગ પ્રસંગે અલગઅલગ વિચારોથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આનો અર્થ એક આત્મીયતા અને સંતોષવાળો માહોલ બનાવવાનો છે.